Akasha
TRI:VIK
Pravāla
SAMBHU 1 Eye
SAMBHU Textured
॥ Aatrey ॥
SEE:PI 2 with E:राया texture
|| त्रि:Mukh ||
Seepi - 1
Kumud
Kalay
Jhola
Musha
Sambhu
Sara
vi caya (4)
|| Vi: काया ||
Bra:ja
Va:ta
E:राया
Surya Namaskar
Bodhi Deep
॥ Shu:क्ति॥
Arma:ter - 1
KO: ष
॥ Tara:Path॥
KO: ष
Daricha
Himansh
Tu:lua
Ant:light
Arma:ter 2
Necklace
Seepi - 1 (Set of 3)
Samsara
Nothing To Eternity
Shashtan
Arma:ter 2
Necklace
Seepi - 1 (Set of 3)
Samsara
Nothing to Eternity
Shashtan

Jhola

Kumud

Seepi 1

Sambhu

Musha

Ko:sh